Algemene voorwaarden.

Behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke door ons bevestigde afwijking op een bepaald punt, zijn al onze contracten onderworpen aan deze verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van deze van de klant. Alleen al door een bestelling te doen, aanvaardt de klant onze verkoopvoorwaarden en ziet hij van zijn eigen voorwaarden af. Therai (onderdeel van Tielektro BVBA) behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de website van Therai en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website. Therai is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.

Aanbiedingen en overeenkomsten.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbod van de potentiële koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële koper heeft exact aangegeven welk product hij/zij wil ontvangen, de potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe voorziene invulscherm van de internetsite.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is verzonden en per email is verzonden naar het door koper opgegeven email-adres.

Koper en Therai komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Therai zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen, telefonisch of via email verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Therai garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die Therai in haar bevestiging heeft vermeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Therai worden gecorrigeerd.

Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze staan echter wel op de website vermeld.

Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
• Creditcard (Visa – Mastercard – American Express)
• Mister Cash (Bancontact)
• Overschrijving (bestellingen worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling).

Therai kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Therai is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

Bij niet of niet-tijdige betaling door koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.

Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Therai, als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings‑) verplichtingen heeft moeten maken.

In geval van niet-tijdige betaling is Therai bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

Levering en leveringstijd:

bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. Bestellingen worden steeds 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling verzonden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Therai kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per email of telefonisch worden gemeld.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

Eigendomsvoorbehoud: 

de door ons geleverde producten blijven onze volledige eigendom tot de integrale betaling ervan, eventuele intresten, kosten en schadeloosstelling inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 B.W.

De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Garantie en aansprakelijkheid:

voor door Therai geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

Therai is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of andere. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Therai is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Therai, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Therai verzekering hieromtrent wordt vergoed.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Therai aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Therai behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Overmacht: 

in geval van overmacht is Therai niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Intellectuele eigendom: 

alle informatie, afbeeldingen, gegevens et cetera betreffende producten en/of goederen vermeld op de website blijven onze uitsluitende eigendom en mogen niet nagebootst of overgedragen worden aan een derde.

Klachten: 

geen enkele klacht op onze geleverde goederen zal nog ontvankelijk zijn, tenzij die ons, uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de goederen per e-mail wordt bezorgd. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Wanneer een klacht omtrent geleverde goederen erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan herstel of vervanging met uitsluiting van elke vergoeding voor om het even welke directe of indirecte schade.

Persoonsgegevens: 

Therai zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

Toepasselijk recht en jurisdictie. 

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgische recht van toepassing. Voor alle geschillen zijn alleen het Vredegerecht van Aarschot, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel van Leuven bevoegd.

Diversen: 

de website en alle gerelateerde onderdelen daarvan zijn eigendom van Therai.

Het is niet toegestaan om informatie van de site te kopiëren en te gebruiken voor zowel persoonlijke en/of commerciële doeleinden.

Een BTW-factuur is alleen beschikbaar voor bestellingen die gemaakt zijn vanuit een klantaccount.

Door aanmelding voor de nieuwsbrief verleent u toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Therai gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen in de webshop en om web statistieken te ontwikkelen.

Wij gebruiken cookies van google analytics om U in de toekomst de juiste diensten te kunnen aanbieden.